Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Lê Mạnh Chung

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/06/2017 (“Nghị quyết 42”);

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số : 213/2016/HĐTD/PVB-HN ngày 16/09/2016   ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CNHN với Ông/bà Lê Mạnh Chung và Dương Thị Nga (“Hợp đồng tín dụng”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp xe ô tô số: 213/2016/HĐBĐ-PVB-HN ngày 16/09/2016  ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Hải Phòng với Ông Lê Mạnh Chung và bà Dương Thị Nga (“Hợp đồng thế chấp”);

Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Mạnh Chung có thông tin như sau:

-       Tài sản thu giữ: Oto Mazda 6

-       Thời gian thu giữ: Sau ngày 15/07/2018

-       Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

(Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm)

 

(PVcomBank)

Lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ của khách hàng Võ Trần Minh

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thị Thơm

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội...

Chi tiết