Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Hà Văn Nhiễn

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/06/2017 (“Nghị quyết 42”);

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số 44/2017/HĐTD/PVB-CNTB ngày 14/03/2017 và 58/2017/HĐTD/PVB-CNTB ngày 30/03/2017 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Thái Bình với ông Hà Văn Nhiễn và bà Trần Thị Liên (“Hợp Đồng Cho Vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 44/2017/HĐTC/PVB-CNTB ngày 14/03/2017 và 58/2017/HĐTC/PVB-CNTB ngày 30/03/2017 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Thái Bình với Ông/bà Hà Văn Nhiễn và Trần Thị Liên (“Hợp Đồng Thế Chấp”);

Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Hà Văn Nhiễn có thông tin như sau:

-       Tài sản thu giữ: 09 QSDĐ phân lô tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

-       Thời gian thu giữ: ngày 02/05/2018

-       Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

(Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm)

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Văn Thức

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; Căn cứ...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Thị Toan

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; Căn cứ...

Chi tiết