Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Chia sẻ:

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) PVcomBank nhiệm kỳ 2013 - 2018 sẽ đương nhiên hết nhiệm kỳ vào năm 2018. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVcomBank, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVcomBank sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, PVcomBank xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên (TV) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Số lượng TV HĐQT dự kiến được bầu tại ĐHĐCĐ 2018:

      Số lượng TV HĐQT được bầu dự kiến là 07 TV, bao gồm TV HĐQT độc lập. Số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định tại phiên họp.

Số lượng TV BKS dự kiến được bầu tại ĐHĐCĐ 2018:

      Số lượng TV BKS được bầu dự kiến là 05 TV. Số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định tại phiên họp.

Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh TV HĐQT, TV BKS:

      Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV HĐQT, TV BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật các Tổ chức tín dụng 2010, Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank 2017 (Phụ lục số 05);

Chi tiết xin xem tại Thông báo đính kèm.

Các Phụ lục kèm theo Thông báo:

1. Phụ lục 1 - Đơn đề cử, ứng cử

2. Phụ lục 2 - Bản kê khai lý lịch

3. Phụ lục 3 - Công khai lợi ích liên quan

4. Phụ lục 4 - Bản kê khai người có liên quan

5. Phụ lục 5 - Tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV HĐQT, TV BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ

Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank

Chi tiết file đính kèm. (PVcomBank)

Chi tiết

Thư mời và Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...

Chi tiết