Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Chia sẻ:

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:
Thời gian: 8 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2014.
Địa điểm: Tầng 9, Trụ sở PVcomBank, số 22 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tài liệu đính kèm:
    1. Mẫu thư mời họp;

    2. Chương trình họp;

    3. Mẫu giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự họp;

    4. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2013

Bộ tài liệu họp:
    1. Báo cáo ĐHĐCĐ về Kết quả triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ hợp nhất, thực hiện đề án hợp nhất và xây dựng chiến lược phát triển, tái cấu trúc sau ngày hợp nhất

    2. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014 của HĐQT PVcomBank

    3. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 của PVcomBank

    4. Tờ trình ĐHĐCĐ về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 của PVcomBank

    5. Tờ trình ĐHĐCĐ về phân bổ lợi nhuận năm 2013 của PVcomBank

    6. Tờ trình ĐHĐCĐ về Sử dụng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2014

    7. Tờ trình ĐHĐCĐ về Ủy quyền thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động của PVcomBank

    8. Tờ trình ĐHĐCĐ về Bầu bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát PVcomBank nhiệm kỳ 2013-2018

 

(PVcomBank)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ...

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) xin trân trọng thông báo tới Quý...

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2015

Chi tiết file đính kèm. (PVcomBank)

Chi tiết